Ponuka klinickej ambulancii Mgr. Heleny Holičkovej

Poskytujeme svojim pacientom preventívno-liečebnú zdravotnú starostlivosť pri poruchách reči, hlasu a sluchu pre deti, dorast a dospelých. Zameriavame sa predovšetkým na pacientov z mesta Dubnica nad Váhom, no taktiež na celý okres Ilava a užšiu oblasť Trenčianskeho kraja.

Pri liečbe a procedúrach používame profesionálne audio-video pomôcky s využitím PC techniky, ako aj logopedické sondy a rozličné pomôcky pre rozvoj motorických a percepčných funkcií.

Čo je to vlastne „logopédia“?

Výraz logopédia vznikol spojením dvoch gréckych slov: logos (slovo) a paidea (výchova). Účelom logopédie je rozvíjať správny vývin reči z hľadiska jej formy, ako aj obsahu, predchádzať vzniku porúch a chýb reči a odstraňovať už vzniknuté poruchy a chyby reči.

Do kompetencie logopédie spadá:
 • narušenie článkovania reči (dyslália, dyzartria)
 • narušenie plynulosti reči (zajakavosť)
 • narušený vývin reči (vývinová dysfázia, vývinová bezrečnosť)
 • získaná neurotická bezrečnosť (mutizmus, elektívny mutizmus, surdomutizmus)
 • získaná orgánová bezrečnosť (afázia)
 • narušenie zvuku reči (fufnavosť, palatolália)
 • narušenie grafickej podoby reči (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
 • symptomatické poruchy reči - sprevádzajú iné dominantné postihnutie, narušenie alebo ochorenie
 • poruchy hlasu
 • autizmus - bezrečnosť spôsobená vrodenou poruchou osobnosti ako celku, z neschopnosti nadväzovať kontakty s okolitým svetom
 • kombinované chyby a poruchy

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.